Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut :: Lapsiperhepalvelut :: Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmotuksen taikka saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

- lastensuojeluilmoitus
- pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi
- ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai kirjallisesti (lomakkeet).

Virka-ajan ulkopuolella lastensuojelun päivystysasioissa palvelee seudullinen sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden yleisen hätänumeron 112 kautta.

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisessa ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvittämiseen.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelutarpeen selvittämisestä. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava viimeistään kolme kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Asiakkuus päättyy mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.

Mikäli asiakkuus jatkuu, on lapselle tehtävä asiakassuunnitelma, johon kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan.