Kiireellinen sijoitus

Lapsi voidaan joutua sijoittamaan kiireellisesti, jos lapsi on lastensuojelulain 40 §:ssä mainitusta syystä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa (LsL 38 §)

Kiireellisen sijoituksen tarve voi perustua kodin olosuhteissa oleviin akuutteihin ongelmiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen ja elintapoihinsa. Lapsen kiireellinen sijoitus voidaan joutua tekemään, jos esim. lapsen hoidosta vastuussa olevat aikuiset ovat kykenemättömiä hoitamaan lasta esim. päihtymyksen tai akuutin mielenterveysongelman johdosta tai lapsi käyttäytyy itsetuhoisesti tai käyttää päihteitä siten, että lapsen voidaan arvioida tarvitsevan välittömästi kiireellistä sijoitusta.

Kiireellisen sijoituksen aikana lapsi voidaan sijoittaa sijaishuoltoon laitokseen tai perhehoitoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto.

Kiireellisen sijoituksen aikana lastensuojeluviranomaiset päättävät lapsen hoidosta, huolenpidosta ja olinpaikasta siten kuin lastensuojelulain 45 §:ssä säädetään.

Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä, jonka päätökseen perustuva kiireellinen sijoitus voi kestää korkeintaan 30 päivää. Kiireellinen sijoitus voi jatkua ilman eri päätöstä yli 30 päivää, jos

  1. johtava viranhaltija tai hänen määräämä muu viranhaltija tekee 30 päivän kuluessa kiireellisen sijoituksen alkamisesta 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun huostaanottoa koskevan hakemuksen hallinto-oikeudelle tai
  2. ennen päätöstä lapsen kiireellisestä sijoituksesta lapsen huostaanottoa koskevassa asia on jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi, johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä muu viranhaltija voi tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä. Kiireellisen sijoituksen jatkamisen edellytyksistä säädetään LsL:n 38 §:ssä.

Päätökset kiireellisestä sijoituksesta ja sen jatkamisesta ovat valituskelpoisia ja niistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut, tehdään päätös kiireellisen sijoituksen lopettamisesta.