Huostaanotto ja sijaishuolto

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino turvata lapsen hyvinvointi.

Lapsi on otettava huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos lastensuojelulain 40 §:n mukaiset kriteerit täyttyvät.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaanotetun hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

 Peruspalvelukeskus Oivan perhekeskus Viisikossa on 7-paikkainen lyhyt- ja kriisihoidon sijaishuolto-osasto ja 7-paikkainen pitkäaikaishoidon osasto. Oman perhekeskuksen lisäksi sijaishuolto voidaan järjestää sijaisperheessä, ostopalveluna ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. Perhehoidon järjestämisessä tehdään yhteistyötä seudullisen perhehoitoyksikön kanssa.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja hänen työparinsa valmistelevat lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevat asiat. Huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä muu viranhaltija, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, asian ratkaisee hallinto-oikeus johtavan viranhaltijan tai hänen määräämänsä muun viranhaltijan hakemuksesta.

Lainsäädäntöä www.finlex.fi
lastensuojelulaki
perhehoitolaki