Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon palvelut muodostavat keskeisen osan lastensuojelua.

Avohuollon tukitoimia järjestetään, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehtiystään (Lsl 34 §).

Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti. Edellytyksenä on, että lapsen huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi niihin suostuvat.

Tukitoimien järjestäminen perustuu lastensuojelutarpeen selvitykseen ja lapsen asiakassuunnitelmaan. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee päätöksen avohuollon tukitoimista.

Lastensuojelulain 36 ja 37 §:n mukaisia avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi

  • sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän lapselle ja perheelle antama ohjaus ja neuvonta
  • perhetyö ja vertaisryhmätoiminta
  • perhekuntoutus
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
  • ammatillinen tukipalvelu
  • lapsen koulunkäynnin, harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen
  • kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
  • lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi järjestettävää ehkäisevää lastensuojelua esim. päivähoitoa tai lapsiperheiden kotipalvelua voidaan järjestää myös avohuollon tukitoimena. Palvelujen järjestäminen avohuollon tukitoimena perustuu tällöin myös lastensuojelutarpeen selvitykseen, lapsen asiakassuunnitelmaan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen.

Perheen asumisen ja toimeentulon turvaamiseen liittyvissä asioissa lastensuojelu tekee yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa. Aikuissosiaalityö vastaa toimeentulotuen myöntämisestä.

Lisätietoja
Ajantasaista lainsäädäntöä löydät osoitteesta www.finlex.fi
Lastensuojelulaki (417 / 2007)
Sosiaaliportti, www.sosiaaliportti.fi -> lastensuojelun käsikirja