Elatussopimukset ja elatusapu

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta ja lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman elatuskyvystä. Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. hänen työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön sekä hänen lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Lisätietoja: ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi.

"Ohjeella ei ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviranomaisten toimintaa, kun ne opastavat vanhempia elatusavun oikean määrän arvioimisessa ja harkitsevat, voidaanko vanhempien tekemä sopimus elatusavusta vahvistaa. Ohjeessa olevia rahamääriä tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta prosenttimäärällä, joka vastaa elatusapuihin tulevaa indeksikorotusta."

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei toisin ole sovittu tai määrätty. Tämän ikärajan jälkeenkin on lapsella oikeus saada avustusta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, jos sitä pidetään kohtuullisena.

Sopimus elatusavusta tehdään lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, päätös elatusavusta on haettava oikeusteitse.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, ne voidaan periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosottoteitse.

"Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951 = 100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, vahingorvauslaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki."

Elinkustannusindeksin nousu lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 oli 2,63 prosenttia. Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 2,63 prosenttia 1.1.2013 lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Lisätietoja elatusavun, elatustuen ja elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkastuksista kuntainfosta 8/2012 http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot