Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Tavoitteena on itsenäinen toimintakyky.

Lasten toimintaterapia painottuu alle kouluikäisiin lapsiin. Toimintaterapeutti kartoittaa lapsen valmiuksia ja taitoja kehityksen eri osa-alueilla. Tavoitteena on tukea lapsen kehitystä niin, että lapsi suoriutuisi päivittäisistä toiminnoista (leikki, vapaa-aika, itsestä huolehtiminen) mahdollisimman ikätasoisesti vaikeuksista huolimatta.

Aikuisten toimintaterapia painottuu neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen. Toimintaterapeutti työskentelee vuodeosastoilla sekä avoterveydenhuollossa. Toimintaterapia voi sisältää mm. päivittäisten toimintojen arviointia sekä harjoittelua, käden toiminnallista kuntoutusta, päivittäisten toimintojen pienapuvälineasiat sekä asunnonmuutostöiden tarpeen arviointia.

Toimintaterapia sisältää usein moniammatillista yhteistyötä.

Lisätietoja: sähköinen linkki: http://toimintaterapeuttiliitto.fi/

 

Toimintaterapeutin vastaanotto

Lasten toimintaterapia:

Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointiin ja terapiaan. Lapsi ohjautuu toimintaterapiaan yleensä neuvolan suosituksesta. Syynä voi olla esimerkiksi haasteet lapsen arjen sujumisessa, hankaluudet kädentaidoissa tai liikkuminen on erityisen kömpelöä tai uhkarohkeaa.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Lasten toimintaterapiapalveluiden piiriin voi hakeutua neuvolan terveydenhoitajan/lääkärin lähetteellä tai fysio-ja  puheterapeutin tai psykologin suosituksesta.  Aloitteen voi tehdä myös vanhemmat tai päiväkoti/koulu yhdessä vanhempien kanssa. Toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Toimintaterapia-arviointi ja terapian toteutus

Toimintaterapia-arviointia varten varataan lapselle 2-4 käyntikertaa. Arvioinnissa käytetään vanhempien sekä päiväkodin/koulun palautetta arjen sujumisesta. Lisäksi käytetään standardoituja testejä, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnointia. Toimintaterapeutin arvion ja vanhempien kanssa pidetyn palautekeskustelun pohjalta tehdään toimintaterapiasuunnitelma. Toimintaterapeutti suosittelee lapselle terapiajaksoa tai ohjaa vanhempia/päiväkotia lapsen kehityksen tukemisessa erilaisten leikkien tai tehtävien avulla.

Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja tavoitteellisesti lasta motivoivilla keinoilla. Terapia toteutetaan erilaisten pelien, liikkuvien terapiavälineiden ja leikin avulla. Toimintaterapian kesto vaihtelee muutaman kerran ohjauskäynneistä pari vuotta kestävään terapiaan, riippuen terapian tarpeesta ja lapsen kehityksen edistymisestä. Tärkeä osa toteutusta on myös yhteistyö lapsen lähipiirin kanssa.

Asikkala-Padasjoki puh. 044 778 0728

Hollola-Hämeenkoski-Kärkölä  puh. 040 824 3042 ja  044 780 2388

Aikuisten toimintaterapia:

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on tarkoitettu työikäisille ja ikääntyneille ihmisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Syynä voi olla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen sekä iän tuomat muutokset toimintakykyyn. Aikuisten toimintaterapia painottuu neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen. Toimintaterapeutti työskentelee vuodeosastoilla sekä avoterveydenhuollossa. 

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Aikuisten toimintaterapiaan voi hakeutua omalääkärin lähetteellä tai erityistyöntekijän, esim. fysioterapeutin suosituksesta. Toimintaterapiaan voi ohjautua myös vammaispalvelun, kotihoidon tai terveydenhuollon henkilöstön suosituksesta. Myös oma tai läheisen tekemä yhteydenotto on mahdollinen. Toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Toimintaterapia-arvio

 • Toimintaterapian arvioinnin alueina voi olla:
 • päivittäiset toiminnot esim. pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnat, asiointi
 • yläraajan toimintakyky esim. hienomotoriikka, kaksikätinen toiminta, tunto, voima, liikkuvuus
 • kognitiiviset valmiudet ja taidot esim. hahmottaminen, ajattelutoiminnot
 • päivittäisten toimintojen pienapuvälineet ja käsiortoosit
 • asunnonmuutostöiden tarve

Toimintaterapia

 • Toimintaterapia toteutuu vuodeosastolla, vastaanotolla tai asiakkaan kotona. Aikuisten toimintaterapia voi sisältää:
 • päivittäisten toimintojen harjoittelua
 • käsiterapiaa
 • pienapuvälineiden käytön ohjausta
 • käsiortoosien valmistusta

Neuvonta ja ohjaus

Toimintaterapiassa ohjataan asiakasta ja hänen läheisiään asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä esim. apuvälineiden käytössä tai neuvotaan arkiselviytymistä helpottavia toimintatapoja. Tarvittaessa laaditaan kirjallisia kotiharjoitusohjeita.

Asikkala-Padasjoki puh. 044  7780 728.

Hollola-Hämeenkoski-Kärkölä puh. 044 780 2337

Käyntiosoitteet:

Asikkalan terveysasema, Terveystie 1, 17200 Vääksy

Salpakankaan terveysasema, Terveystie 4, 15870 Hollola